Om Dandelion Africa

Dandelion Africa är en NGO (non-governmental organisation, icke-statlig organisation). Organisationens vision är att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för att förbättra och möjliggöra politiskt inflytande, hälsa och försörjningsmöjligheter för kvinnor och ungdomar i marginaliserade områden i Kenya.

Dandelion Africa arbetar med kompetensutveckling för att minska kvinnor och ungdomars beroendeställning i samhället. Genom personlig utveckling, entreprenörskap samt mikrofinansiering får kvinnorna en chans att skapa inkomstgenererande aktiviteter.

Likaså bedrivs undervisning i utsatta skolor med mål att minska kulturella hinder och därmed att öka flickors möjligheter att fullfölja sina studier. Bland annat berör det självkänsla, självförtroende, sexualitet, hälsa och kvinnlig könsstympning. Detta projekt syftar även till att skapa en plattform för pojkar där de får möjlighet att diskutera, skapa förståelse och arbeta för ett mer jämställt samhälle.

Dandelion Africa arbetar även med projekt vars syfte är att utveckla de lokalsamhällen organisationen är verksam i. Med mobila team tillhandahålls utbildningar inom sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter såväl som omfattande hälsovård i svåråtkomna områden. Detta med stor fokus på kvinnors kunskap och möjlighet till preventivmedel och därmed förmågan att planera sin familjereproduktion. Organisationen arbetar även med kompetensutveckling på lokal nivå i syfte att förbättra demokratiska strukturer, politiskt engagemang och jämställdhet. Genom att öka det politiska inflytandet bland utsatta samhällsgrupper ökar även individers möjlighet till självbestämmande.

Dandelion Africa Sverige

Dandelion Africa Sverige är en ideell förening som bildades år 2012. Föreningen består av en styrelse, aktiva medlemmar och volontärer som tillsammans arbetar för att stödja och främja Dandelion Africas arbete på plats i Kenya och i Sverige. Detta gör vi bland annat genom ekonomisk stöd till organisationen, men även genom att arrangera event och föreläsningar i Sverige. Vi arbetar även med volontärrekrytering, volontärkontakt och medlemsaktiviteter.

Dandelion Africa Sverige innehar sedan 2019 ett 90-konto som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Kontaktuppgifter styrelsen 2022

Du kan också nå styrelsen på styrelsen@dandelionafrica.se